Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Serious Fitness Lab B.V. d.d. 1-1-2023

Serious Fitness Lab biedt een fitnessapp in abonnementsvorm aan die leden toegang geeft tot gepersonaliseerde workout programma’s. Om geen misverstanden te laten ontstaan over de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze Serious Fitness Lab app (“App”), hanteren wij deze voorwaarden.

 

1      Abonnementen en proefperiode

1.1        Wij bieden verschillende soorten abonnementen aan. Welke abonnementen we aanbieden kan je zien op onze website (www.seriousfitnesslab.com). De resterende looptijd van je abonnement is zichtbaar op je accountpagina van de appstore waarmee je de App hebt gekocht (zoals de Play Store van Google of de App Store van Apple).

1.2        Het is mogelijk om op ieder moment een kortlopend abonnement om te zetten naar een abonnement dat langer loopt. Dit kan je aanpassen via jouw accountpagina van de appstore.

1.3        De eerste 7 dagen van je abonnement heb je het recht om kosteloos het abonnement te annuleren. Deze proefperiode van 7 dagen is onverminderd jouw wettelijke recht om de overeenkomst te herroepen gedurende de bedenktermijn, tenzij je expliciet afstand hebt gedaan van deze bedenktermijn.

2         Account

2.1        Wanneer je een account aanmaakt - wat nodig is om gebruik te kunnen maken van onze App - dien je ons juiste en volledige informatie verstrekken.

2.2        Je dient de door jou gekozen gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk te behandelen. Je bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met jouw account.

2.3        Als je weet of vermoedt dat iemand anders jouw wachtwoord kent, dien je ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via hello@seriousfitnesslab.com en alle nodige maatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang te voorkomen (zoals het wijzigen van relevante wachtwoorden).

 

3         Gebruik van de App

3.1        Na betaling van de verschuldigde abonnementsgelden krijg je zolang het abonnement loopt toegang tot de App.

3.2        Voor het gebruik van de App dien je te beschikken over internettoegang.

3.3        Je moet minimaal 16 jaar zijn om van onze App gebruik te maken.

3.4        Onze App is een lifestyle app en biedt gezondsheids- en fitnessinformatie voor recreatieve doeleinden. Onze App is niet bedoeld voor het geven van medisch- of voedingsadvies. De informatie over voeding die is te vinden in de App is niet afgestemd op individuele behoeftes. Indien je een verandering in je dieet wenst aan te brengen adviseren wij dit in overleg te doen met een diëtist.  

3.5        Het gebruik van onze App is voor eigen risico. Personen met reeds bestaande medische aandoeningen, met een slechte gezondheid, met blessures, die zwanger zijn of met zorgen of vragen over zijn/haar gezondheid of het starten van een nieuw fitnessprogramma dienen een geschikte zorgverlener te raadplegen voordat ze met een van de programma's beginnen. Gebruik de App niet (of slechts gedeeltelijk) als een arts of andere zorgverlener jou heeft geadviseerd niet deel te nemen aan (bepaalde) trainingsprogramma’s.

3.6        In geval van overbelasting of indien de oefeningen niet op de juiste manier worden uitgevoerd kunnen blessures ontstaan. Stop met trainen en neem direct contact op met een zorgverlener als je één van de volgende symptomen ervaart: pijn in spieren of gewrichten, duizeligheid, flauwvallen, oververhitting, kortademigheid of pijn op de borst.  

3.7        Je dient je te onthouden van de volgende activiteiten:

  • Onze App te gebruiken voor een ander doel dan jouw persoonlijk, niet-commerciële gebruik;

  • Onze App te reproduceren of decompileren of er reverse engineering op toe te passen;

  • Content die via de App beschikbaar wordt gemaakt of de App zelf te verveelvoudigen, distribueren, wijzigen, gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (behalve voor zover volgens deze voorwaarden toegestaan);

  • Inbreuk te maken op het auteursrecht, merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten die aan ons toebehoren of ons in licentie zijn gegeven;

  • Beveiligingsmaatregelen of technische beperkingen van de App te verwijderen of te omzeilen;

  • Gebruik te maken van robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen om toegang te verkrijgen tot onze App;

  • Verspreiden van virussen of andere technologieën die onze App kunnen schaden;

  • Delen van content die onrechtmatig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

3.8        De App en onze website kunnen links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Dergelijke links worden slechts ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de  inhoud van die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk (of aansprakelijk) voor de inhoud die op die websites wordt geplaatst.

 

4         Wijzigingen in de App

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze App om de ervaring voor de gebruikers te optimaliseren. Wij zijn daarom gerechtigd te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, functionele of technische wijzigingen of verbeteringen in de App aan te brengen. Wij zullen echter geen wijzigingen aanbrengen die leiden tot verminderde functionaliteit.

 

5         Geen garantie

5.1        We geven geen garanties ten aanzien van het mogelijke resultaat door gebruik te maken van onze App of ten aanzien van de content die wordt aangeboden via de App.

5.2        Ondanks dat wij ons inspannen de App zo goed mogelijk te laten functioneren, kunnen wij niet garanderen dat dat de App telkens ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.

 

6         Tarieven en betaling

6.1        Het bedrag dat je betaalt voor het gebruik van onze App hangt af van het door jou gekozen abonnement. De verschillende abonnementen zijn te vinden op onze website. Het abonnement dat je hebt gekozen is zichtbaar op je accountpagina van de appstore waarmee je de App hebt gekocht.

6.2        Alle abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling in één keer verschuldigd.

6.3        Betaling kan enkel geschieden via de appstore, zoals de Play Store van Google of de App Store van Apple. De verschuldigde vergoeding wordt niet door ons gefactureerd en geïnd maar door de appstore. Separate voorwaarden van de appstore zijn op de betaling van toepassing.

6.4        Indien je niet tijdig betaalt schorten wij jouw toegang tot onze App. Indien je langer dan 6 maanden niet alsnog zorgdraagt voor betaling zullen wij jouw account en alle opgeslagen data verwijderen.

6.5        Wij kunnen van tijd tot tijd de tarieven wijzigen. Wijzigingen worden minstens 1 maand van tevoren per e-mail kenbaar gemaakt. Nieuwe tarieven gaan pas in zodra een nieuwe abonnementstermijn gaat lopen.

 

7         Duur en beëindiging

7.1        De duur van het abonnement is afhankelijk van het door jou gekozen abonnement  (zichtbaar op je accountpagina). Tijdens de initiële duur is het abonnement niet tussentijds opzegbaar.

7.2        Indien je het abonnement niet tegen het einde van de (initiële) duur opzegt, wordt het abonnement telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als het initiële abonnement (tenzij je op enig moment jouw abonnementsvorm hebt gewijzigd).

7.3        Na het verstrijken van je initiële abonnement kan jij (maar ook wij) het abonnement op ieder momoment (tussentijds) opzeggen. Je opzegging gaat in op de eerste kalenderdag van de eerstvolgende maand. De door jou teveel betaalde abonnementsvergoeding zal worden gerestitueerd.

7.4        Je kan je abonnement opzeggen via de appstore waarmee betaling van het abonnement geschiedt.

 

8         Intellectuele eigendomsrechten

Ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten die gevestigd zijn in de App en de daarop beschikbare content verlenen wij jou een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot persoonlijk gebruik van de App gedurende de duur van je abonnement. Deze intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van ons of aan ons in licentie gegeven door derden.

 

9         Aansprakelijkheid

Het beoefenen van een sport kan risico’s met zich meebrengen, zoals het oplopen van blessures. Wij bieden geen persoonlijke begeleiding. Wel vind je in onze App tips en aanbevelingen die bij opvolging de potentiële risico’s verkleinen. Je dient echter zelf in te schatten wat je aan kan. Bij twijfel dien je een zorgverlener te raadplegen (of ervoor te kiezen geen gebruik te maken van onze App). Wij en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van jouw gebruik van onze App, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzettelijk of bewust roekeloos handelen van ons.  

 

10      Klachten

10.1    Wij doen ons best om onze App zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeftes van de gebruikers. Indien je ondanks onze inspanningen een klacht hebt, dan horen wij dat uiteraard graag. Je kan via jouw accountpagina contact met ons opnemen.

10.2    Je kan een geschil ook melden via het online platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Houd er echter rekening mee dat we niet verplicht zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor om juridische geschillen met consumenten te beslechten.

 

11      Overig

11.1    Tijdens het gebruik van de App verwerken wij jouw persoonsgegevens. Zie voor meer informatie over de wijze waarop we jouw gegevens verwerken onze privacy policy.

11.2    Op het gebruik van onze App en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is het recht van het land waar de gebruiker van de App woonachtig is van toepassing en geschillen die ontstaan of verbandhouden met het gebruik van de App dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het land waar de gebruiker woonachtig is. Het voorgaande is anders indien de gebruiker van de App buiten de Europese Economische Ruimte woont. In dat geval is Nederlands recht van toepassing en is de bevoegde rechtbank te Amsterdam (Nederland) exclusief bevoegd.

 

 

Scan de code met je telefoon om de app te downloaden in de appstore.

Of gebruik seriousfitnesslab.com/download