Privacy voorwaarden

PRIVACYVERKLARING

Serious Fitness Lab respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.seriousfitnesslab.com en app Serious Fitness Lab, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De huidige versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet- geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website of App accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “de website”): seriousfitnesslab.com; App (hierna ook “de app”): Serious Fitness Lab

 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Serious Fitness Lab B.V., gevestigd te Meierijsingel 11, 5262JV Vught, kvk-nummer: 82918872.

Toegang tot de website en app

De toegang tot de website en app en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website en de app alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

De content van de website en app

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website en app te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site en app zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de website en app

Voor het goede beheer van de website en app kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website en app kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

 • de website en app tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website en app, waardoor de website of app of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website en app is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet of op uw smartphone. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website en app of diensten toegankelijk via internet

 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website en app. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website en app, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Serious Fitness Lab B.V.. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website of app worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. De gegevens die wij verzamelen zijn uw naam, geslacht en leeftijd. Dit doen we om de juiste trainingsschema’s voor u te vinden en om uw ervaring persoonlijker te maken. Uw mailadres verzamelen we om contact met u te hebben en voor onder andere het verzenden van uw wachtwoord, mits u die vergeten bent. Als laatste verzamelen we uw IP-adres, bijvoorbeeld om de tijdszone te berekenen waar je je bevindt, zodat we je een mail kunnen sturen op het moment dat je gaat sporten; gegevens over jouw activiteiten op onze website en app; locatiegegevens om onder andere de app in de juiste taal te tonen en wat voor apparaat je gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en app heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Je dient namelijk minimaal 16 jaar oud te zijn om gebruik te kunnen maken van onze app. Bij het aanmaken van een account ga je akkoord met de algemene voorwaarden, waarin je verklaart minimaal 16 jaar te zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een abonnement hebt afgesloten

 • Om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen of om je op de hoogte te brengen van nieuwe content of aanbiedingen.

 • Om diensten te leveren die je hebt afgenomen

 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de betreffende mail.

 • Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je jezelf hebt aangemeld.

 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.

 • Om je te voorzien van persoonlijke trainingsschema’s en een persoonlijke omgeving

 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

 • Om via trackinggegevens de effectiviteit van onze advertenties te meten.

 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via hello@seriousfitnesslab.com.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website of app, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van ons. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: hello@seriousfitnesslab.com. Of u meldt zich af via de link in betreffende mail.

Indien u tijdens het bezoek van de website of app enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald en niet langer dan noodzakelijk. Twee voorbeelden: als je ervoor kiest om je account op te heffen, dan worden deze gegevens direct verwijderd in onze actieve systemen. De gegevens blijven nog ten hoogste 30 dagen beschikbaar in onze backups. Die backups worden versleuteld opgeslagen, zodat de gegevens daarin niet bewerkt kunnen worden, en ze zijn slechts beperkt toegankelijk voor een kleine groep mensen binnen Serious Fitness Lab. Facturen moeten wij daarentegen wettelijk 7 (zeven) jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens door Serious Fitness Lab met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Serious Fitness Lab zal jouw gegevens bovendien nooit aan andere bedrijven verkopen om je aanbiedingen te doen die niet over Serious Fitness Lab gaan. Natuurlijk hopen we dat steeds meer mensen onze app gaan gebruiken. Om nieuwe lezers te bereiken, maken we daarom gebruik van de (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Dat betekent niet dat we je gegevens verkopen, maar wel dat we gegevens verstrekken zodat deze partijen weten wie ze wel of niet moeten benaderen voor marketingacties van ons. Hiervoor gebruiken we hashing, een techniek om gegevens met derde partijen te verstrekken zonder je gegevens openbaar te maken.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Geen Sterke Verhalen met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Apple en Google voor het verwerken van betalingen.

Google Analytics en Firebase

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics en Firebase verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit.

Mailchimp

We hebben ook een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Deze overeenkomst geldt enkel voor de personen die ingeschreven zijn voor onze nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden, zelfstandig door onderaan de nieuwsbrief op uitschrijven te drukken of ons een mail te sturen naar hello@seriousfitnesslab.com

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We wijzen je er wel op dat, ondanks onze inspanningen, weinig beveiligingsmaatregelen ondoordringbaar zijn. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via hello@seriousfitnesslab.com

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website of app geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer of smartphone. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website en app als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website of app accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website en app:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website en app. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

  • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

 3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

  • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

  • Facebook (tracking cookie)

  • Google Adwords (tracking cookie)

 4. Wanneer u onze website of App bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

 5. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website en app kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. Als dat nodig is, vragen we je ook eerst om aparte toestemming.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website of app zelf, kunt u zich richten tot: Serious Helpdesk, hello@seriousfitnesslab.com.

Deze privacyverklaring [versie 1.0] is van toepassing sinds 01-01-2023

Scan de code met je telefoon om de app te downloaden in de appstore.

Of gebruik seriousfitnesslab.com/download